Datumové a časové funkce

 • parametry uvedené v hranatých závorkách jsou nepovinné – vždy je uvedena i jejich výchozí hodnota
 • některé funkce se nemusí nacházet ve starších verzích Excelu
 • funkce jsou seřazeny abecedně podle svého českého názvu

Funkce ČAS

 • anglický název: TIME
 • ze zadaného počtu hodin, minut a sekund sestaví časový údaj
 • všechny údaje jsou sice formálně povinné, ale případně je možné některý nevyplnit
 • funkce svým použitím nastaví formát ve tvaru h:mm odp./dop. (např. 10:25 odp.), formát je možné libovolně změnit
 • =ČAS(hodina;minuta;sekunda)
 • parametry
  • hodina – počet hodin
  • minuta – počet minut
  • sekunda – počet sekund
 • příklad
  • =ČAS(A1;A2;A3)
  • z počtu hodin v buňce A1, minut v buňce A2 a sekund v buňce A3 sestaví časový údaj
 • příklad
  • =ČAS(A1;A2;)
  • z počtu hodin v buňce A1 a minut v buňce A2 sestaví časový údaj

Funkce ČASHODN

 • anglický název: TIMEVALUE
 • textový řetězec vypadající jako časový údaj převede na čas
 • funkce svým použitím nenastaví časový formát, takže výsledkem bude zlomek dne, formát je potřeba nastavit ručně
 • pokud je vstupem přímo časový údaj, tak funkce vrátí chybu
 • =ČASHODN(čas)
 • parametry
  • čas – převáděný textový řetězec
 • příklad
  • =ČASHODN(A1)
  • převede textový řetězec z buňky A1 na časový údaj

Funkce DATEDIF

 • vypočítá počet dnů, měsíců nebo let mezi dvěma zadanými daty
 • ve starších verzích mohla funkce dávat nepřesné výsledky (zvláště u parametru MD) podle přestupnosti roku
 • funkce je skrytá, nenapovídá se v našeptávači
 • =DATEDIF(date1;date2;interval)
 • parametry
  • date1 – počáteční datum
  • date2 – konečné datum
  • interval – typ období, jehož počet se má počítat (“Y” = počet celých let, “M” = počet celých měsíců, “D” = počet dnů, “MD” = počet dnů, přičemž se nepřihlíží k měsícům a rokům, “YM” = počet celých měsíců, přičemž se nepřihlíží ke dnům a rokům, “YD” = počet dnů, přičemž se nepřihlíží k rokům, ale k měsícům ano)
 • příklad
  • =DATEDIF(A1;A2;”M”)
  • počet celých měsíců, které uplynuly mezi datumem v buňce A1 a datumem v buňce A2
  • =DATEDIF(A1;A2;”YM”)
  • počet celých měsíců, které uplynuly mezi datumem v buňce A1 a datumem v buňce A2 s ignorováním roku, tj. jako by obě data byla ve stejném roku

Funkce DATUM

 • anglický název: DATE
 • ze zadaného čísla roku, měsíce a dne sestaví datumový údaj
 • =DATUM(year;month;day)
 • parametry
  • year – číslo roku
  • month – číslo měsíce
  • day – číslo dne
 • příklad
  • =DATUM(A3;A2;A1)
  • z čísla roku v buňce A3, čísla měsíce v buňce A2 a čísla dne v buňce A1 sestaví datumový údaj

Funkce DATUMHODN

 • anglický název: DATEVALUE
 • textový řetězec vypadající jako datumový údaj převede na datum
 • funkce svým použitím nenastaví datumový formát, takže výsledkem bude pořadové číslo (počet dnů od 1.1.1900), formát je potřeba nastavit ručně
 • pokud je vstupem přímo datumový údaj, tak funkce vrátí chybu
 • =DATUMHODN(datum)
 • parametry
  • datum – převáděný textový řetězec
 • příklad
  • =DATUMHODN(A1)
  • převede textový řetězec z buňky A1 na datumový údaj

Funkce DAYS

 • vypočítá počet dní mezi dvěma datumy
 • k výpočtu se použije vzorec konec-začátek, tj. jeden z krajních datumů se nepočítá jako součást intervalu (viz příklad s 5.1. a 7.1.), pokud se počítá má, tak je potřeba od výsledku odečíst číslo 1
 • =DAYS(konec;začátek)
 • parametry
  • konec – konečné datum
  • začátek – počáteční datum
 • příklad
  • =DAYS(A2;A1)
  • vypočítá počet dní od datumu v buňce A1 do datumu v buňce A2

Funkce DEN

 • anglický název: DAY
 • z datumu získá jen číslo dne
 • =DEN(pořadové_číslo)
 • parametry
  • pořadové_číslo – datum
 • příklad
  • =DEN(A1)
  • číslo dne z datumu uvedeného v buňce A1

Funkce DENTÝDNE

 • anglický název: WEEKDAY
 • zjistí z datumu o který den v týdnu se jedná (ve tvaru čísla)
 • při zadání typu 2
  • týden začíná pondělím
  • výsledek 1=pondělí, 2=úterý, 3 = středa, …
 • =DENTÝDNE(pořadové;[typ])
 • parametry
  • pořadové – datum
  • [typ] – způsob počítání dnů v týdnů (vých. = 1, českým zvyklostem odpovídá typ 2)
 • příklad
  • =DENTÝDNE(A1;2)
  • číselně vyjádřený den v týdnu datumu z buňky A1

Funkce DNES

 • anglický název: TODAY
 • vrátí aktuální datum
 • =DNES()
 • parametry
  • funkce nemá žádné parametry
 • příklad
  • =DNES()
  • dnešní datum

Funkce EDATE

 • datum posune o zadaný počet měsíců dopředu či dozadu tak, aby se nezměnil den v měsíci, tj. např. z 15.1. se stane 15.2., 15.3. apod.
 • pokud by mělo vzniknout neexistující datum (např. 30.2.), tak se použije nejbližší existující předchozí datum
 • funkce svým použitím nenastaví datumový formát, takže výsledkem bude pořadové číslo (počet dní od 1.1.1900), formát je potřeba nastavit ručně
 • =EDATE(začátek;měsíce)
 • parametry
  • začátek – počáteční datum
  • měsíce – počet měsíců, o který se má posunout dopředu (kladná hodnota) či dozadu (záporná hodnota)
 • příklad
  • =DENTÝDNE(A1;3)
  • posune datum z buňky A1 o tři měsíce dopředu

Funkce EOMONTH

 • zjistí poslední den v měsíci
 • funkce svým použitím nenastaví datumový formát, takže výsledkem bude pořadové číslo (počet dní od 1.1.1900), formát je potřeba nastavit ručně
 • =EOMONTH(začátek;měsíce)
 • parametry
  • začátek – libovolné datum v měsíci
  • měsíce – počet měsíců o který se chceme posunout směrem dopředu (kladná hodnota) či dozadu (záporná hodnota), pokud zadáme nulu, tak se zjistí poslední den v daném měsíci
 • příklad
  • =EOMONTH(A1;0)
  • zjistí poslední den měsíce, do kterého patří datum uvedený v buňce A1
 • příklad
  • =EOMONTH(A1;3)
  • zjistí poslední den třetího měsíce po měsíci, do kterého patří datum uvedený v buňce A1

Funkce HODINA

 • anglický název: HOUR
 • z časového údaje vrátí počet hodin jako číslo od 0 do 23
 • =HODINA(pořadové_číslo)
 • parametry
  • pořadové_číslo – časový údaj
 • příklad
  • =HODINA(A1)
  • počet hodin z času uvedeného v buňce A1

Funkce WEEKNUM

 • vrátí pořadové číslo týdne, do kterého patří zadaný datum
 • =WEEKNUM(pořad_číslo;[typ])
 • parametry
  • pořad_číslo – zadaný datum
  • [typ] – způsob počítání týdnů v roce (vých. = 1, evropským zvyklostem odpovídá typ 21)
 • příklad
  • =WEEKNUM(A1;21)
  • číslo týdne, do kterého spadá datum z buňky A1

Funkce ISOWEEKNUM

 • vrátí pořadové číslo týdne, do kterého patří zadaný datum, a to dle evropského způsobu
 • =ISOWEEKNUM(datum)
 • parametry
  • datum – zadaný datum
 • příklad
  • =ISOWEEKNUM(A1)
  • číslo týdne, do kterého spadá datum z buňky A1

Funkce MĚSÍC

 • anglický název: MONTH
 • z datumu získá jen číslo dne
 • =MĚSÍC(pořadové_číslo)
 • parametry
  • pořadové_číslo – datum
 • příklad
  • =MĚSÍC(A1)
  • číslo měsíce z datumu uvedeného v buňce A1

Funkce ROK

 • anglický název: YEAR
 • z datumu získá jen číslo dne
 • =ROK(pořadové_číslo)
 • parametry
  • pořadové_číslo – datum
 • příklad
  • =ROK(A1)
  • číslo roku z datumu uvedeného v buňce A1

Funkce MINUTA

 • anglický název: MINUTE
 • z časového údaje vrátí počet minut jako číslo od 0 do 59
 • =MINUTA(pořadové_číslo)
 • parametry
  • pořadové_číslo – časový údaj
 • příklad
  • =MINUTA(A1)
  • počet minut z času uvedeného v buňce A1

Funkce SEKUNDA

 • anglický název: SECOND
 • z časového údaje vrátí počet hodin jako číslo od 0 do 59
 • =SEKUNDA(pořadové_číslo)
 • parametry
  • pořadové_číslo – časový údaj
 • příklad
  • =SEKUNDA(A1)
  • počet sekund z času uvedeného v buňce A1

Funkce NETWORKDAYS

 • vypočte počet pracovních dnů mezi počátečním a koncovým datumem včetně těchto dvou datumů
 • přeskočí nepracovní dny, a to vždy soboty a neděle a příp. i svátky
 • kdy jsou svátky (příp. i jiné nepracovní dny – např. celozávodní dovolená) je nutno funkci říci
 • =NETWORKDAYS(začátek;konec;[svátky])
 • parametry
  • začátek = počáteční datum
  • konec = koncové datum
  • [svátky] = oblast s datumy označující další nepracovní dny – např. svátky (vých. = nic)
 • příklad
  • =NETWORKDAYS(A1;A2)
  • počet pracovních dnů mezi dvěma daty (počáteční datum v buňce A1 a koncové datum v buňce A2) bez zadání svátků (přeskočí se jen soboty a neděle)
 • příklad
  • =NETWORKDAYS(A1;A2;A4:A5)
  • počet pracovních dnů mezi dvěma daty (počáteční datum v buňce A1 a koncové datum v buňce A2) se zadáním svátků (svátky v oblasti A4:A5)

Funkce NETWORKDAYS.INTL

 • vypočte počet pracovních dnů mezi počátečním a koncovým datumem včetně těchto dvou datumů
 • přeskočí nepracovní dny – jako nepracovní dny je možné určit konkrétní dny v týdnu (nejen soboty a neděle) a příp. i svátky
 • =NETWORKDAYS.INTL(začátek;konec;[víkend];[svátky])
 • parametry
  • začátek = počáteční datum
  • konec = koncové datum
  • [víkend] = parametr určující, které dny budou chápány jako nepracovní (vých. = 1), např. soboty a neděle (1), pouze neděle (11) apod. ; možný je i parametr např. ve tvaru “0000111” znamenající, že jako víkend bude brány dny od pátku do neděle (číslovky 1) a jako pracovní dny budou brány dny od pondělí do čtvrtku (číslovky 0)
  • [svátky] = oblast s datumy označující další nepracovní dny – např.  svátky (vých. = nic)
 • příklad
  • =NETWORKDAYS.INTL(A1;A2;11;A4:A5)
  • počet pracovních dnů mezi dvěma daty (počáteční datum v buňce A1 a koncové datum v buňce A2), jako nepracovní dny se berou jen neděle (parametr 11) a zadané svátky (oblast A4:A5)

Funkce NYNÍ

 • anglický název: NOW
 • vrátí aktuální čas
 • =NYNÍ()
 • parametry
  • funkce nemá žádné parametry
 • příklad
  • =NYNÍ()
  • aktuální čas

Funkce ROK360

 • anglický název: DAYS360
 • vypočítá počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny, rok s 360 dny se někdy používá jako zjednodušení např. při výpočtu úroků
 • =ROK360(start;konec;[metoda])
 • parametry
  • start – počáteční datum
  • konec – konečné datum
  • [metoda] – způsob zacházení s konečným datem, pokud je 31. dnem v měsíci (vých.=NEPRAVDA) – při volbě NEPRAVDA (USA metoda NASD) se den započítá, při volbě PRAVDA (evropská metoda) se nezapočítá (jako by měl daný měsíc 30 dnů)
 • příklad
  • =ROK360(A1;A2)
  • vypočítá počet dní od datumu v buňce A1 do datumu v buňce A2
 • příklad
  • =ROK360(A4;A5;PRAVDA)
  • vypočítá počet dní od datumu v buňce A4 do datumu v buňce A5, i když je v buňce A5 31. den v měsíci, tak bude započítáno jako by měl měsíc jen 30 dní

Funkce WORKDAY

 • vypočte datum následující po uběhnutí zadaného počtu pracovních dnů od počátečního data
 • přeskočí nepracovní dny, a to vždy soboty a neděle a příp. i svátky
 • funkce svým použitím nenastaví datumový formát, takže výsledkem bude pořadové číslo (počet dnů od 1.1.1900), formát je potřeba nastavit ručně
 • funkce WORKDAY pracuje s krajními dny obdobně jako funkce DAYS – tj. jeden ze dnů není považován za součást intervalu (tj. když např. začneme pracovat v pondělí a pracujeme tři dny, tak uvede jako výsledek čtvrtek – pokud chceme uvést středu, tak musíme od výsledku odečíst číslo 1) – liší se v tom od funkce NETWORKDAYS
 • =WORKDAY(začátek;dny;[svátky])
 • parametry
  • začátek = počáteční datum
  • dny = počet uběhlých pracovních dnů
  • [svátky] = oblast s datumy označující další nepracovní dny – např. svátky (vých. = nic)
 • příklad
  • =WORKDAY(A1;A2)-1
  • datum, na který se dostaneme, když začneme pracovat v den uvedený v buňce A1 a pracujeme počet pracovních dnů uvedený v buňce A2 bez zadání svátků (přeskočí se jen soboty a neděle); krajní dny považujeme za součást intervalu
 • příklad
  • =WORKDAY(A1;A2;A4:A5)-1
  • datum, na který se dostaneme, když začneme pracovat v den uvedený v buňce A1 a pracujeme počet pracovních dnů uvedený v buňce A2 se zadáním svátků (svátky v oblasti A4:A5); krajní dny považujeme za součást intervalu

Funkce WORKDAY.INTL

 • vypočte datum následující po uběhnutí zadaného počtu pracovních dnů od počátečního data
 • přeskočí nepracovní dny – jako nepracovní dny je možné určit konkrétní dny v týdnu (nejen soboty a neděle) a příp. i svátky
 • funkce svým použitím nenastaví datumový formát, takže výsledkem bude pořadové číslo (počet dnů od 1.1.1900), formát je potřeba nastavit ručně
 • funkce WORKDAY.INTL pracuje s krajními dny obdobně jako funkce DAYS – tj. jeden ze dnů není považován za součást intervalu (tj. když např. začneme pracovat v pondělí a pracujeme tři dny, tak uvede jako výsledek čtvrtek – pokud chceme uvést středu, tak musíme od výsledku odečíst číslo 1) – liší se v tom od funkce NETWORKDAYS.INTL
 • =WORKDAY.INTL(začátek;dny;[víkend];[svátky])
 • parametry
  • začátek = počáteční datum
  • dny = počet uběhlých pracovních dnů
  • [víkend] = parametr určující, které dny budou chápány jako nepracovní (vých. = 1), např. soboty a neděle (1), pouze neděle (11) apod.; možný je i parametr např. ve tvaru “0000111” znamenající, že jako víkend bude brány dny od pátku do neděle (číslovky 1) a jako pracovní dny budou brány dny od pondělí do čtvrtku (číslovky 0)
  • [svátky] = oblast s datumy označující další nepracovní dny – např. svátky (vých. = nic)
 • příklad
  • =WORKDAY.INTL(A1;A2;11;A4:A5)-1
  • datum, na který se dostaneme, když začneme pracovat v den uvedený v buňce A1 a pracujeme počet pracovních dnů uvedený v buňce A2 – jako nepracovní dny se berou jen neděle (parametr 11) a zadány jsou i svátky (svátky v oblasti A4:A5); krajní dny považujeme za součást intervalu

Funkce YEARFRAC

 • vypočte dobu mezi dvěma datumy ve formě desetinného čísla (např. celý rok=1, půl roku=0,5)
 • =YEARFRAC(začátek;konec;[základna])
 • parametry
  • začátek – počáteční datum
  • konec – konečné datum
  • [základna] – způsob výpočtu (vých. = 0); počítá se jako zlomek, ve kterém se může lišit postup výpočtu jak čitatele (počet dnů mezi daty), tak jmenovatele (počet dnů celého roku)
   • 0 = US NASD 30/360
   • 1 = Skutečný/Skutečný
   • 2 = Skutečný/360
   • 3 = Skutečný/365
   • 4 = Evropské 30/360
  • kde:
   • Skutečný v čitateli = počet dní mezi daty vypočtený funkcí DAYS
   • Skutečný ve jmenovateli = průměr počtu dní všech let, přes které jde interval (vypočtený funkcí DAYS mezi 1.1. a 31.12. daného roku)
   • US NASD 30 = počet dní mezi daty vypočtený funkcí ROK360 s parametrem NEPRAVDA (nebo bez třetího parametru)
   • Evropské 30 = počet dní mezi daty vypočtený funkcí ROK360 s parametrem PRAVDA
 • příklad
  • =YEARFRAC(A1;A2;2)
  • doba mezi datumem z buňky A1 a datumem z buňky A2 vyjádřená jako desetinné číslo, uvažuje se skutečný počet dní