Matematické funkce

 • parametry uvedené v hranatých závorkách jsou nepovinné – vždy je uvedena i jejich výchozí hodnota
 • některé funkce se nemusí nacházet ve starších verzích Excelu
 • vzhledem k tomu, že většinu matematických funkcí použije jen velmi malá část uživatelů, tak jsou na začátku uvedeny nejpoužívanější matematické funkce, další následují až po nich; oba seznam jsou seřazeny abecedně dle svého českého názvu

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ MATEMATICKÉ FUNKCE

Funkce ABS

 • absolutní hodnota čísla
 • =ABS(číslo)
 • parametry
  • číslo – číslo, jehož absolutní hodnotu zjišťujeme
 • příklad
  • =ABS(A1)
  • absolutní hodnota čísla z buňky A1

Funkce ARCCOS

 • anglický název: ACOS
 • arkuskosinus zadané hodnoty; výsledek je uveden v radiánech, pro převod na stupně je možné použít funkci DEGREES
 • =ARCCOS(číslo)
 • parametry
  • číslo – hodnota goniometrické funkce, k níž zpětně hledáme úhel
 • příklad
  • =ARCCOS(A1)
  • arkuskosinus zadané hodnoty, výsledek v radiánech
 • příklad
  • =DEGREES(ARCCOS(A2))
  • arkuskosinus zadané hodnoty, výsledek převeden na stupně

Funkce ARCSIN

 • anglický název: ASIN
 • arkussinus zadané hodnoty; výsledek je uveden v radiánech, pro převod na stupně je možné použít funkci DEGREES
 • =ARCSIN(číslo)
 • parametry
  • číslo – hodnota goniometrické funkce, k níž zpětně hledáme úhel
 • příklad
  • =ARCSIN(A1)
  • arkussinus zadané hodnoty, výsledek v radiánech
 • příklad
  • =DEGREES(ARCSIN(A2))
  • arkussinus zadané hodnoty, výsledek převeden na stupně

Funkce ARCTG

 • anglický název: ATAN
 • arkustangens zadané hodnoty; výsledek je uveden v radiánech, pro převod na stupně je možné použít funkci DEGREES
 • =ARCTG(číslo)
 • parametry
  • číslo – hodnota goniometrické funkce, k níž zpětně hledáme úhel
 • příklad
  • =ARCTG(A1)
  • arkustangens zadané hodnoty, výsledek v radiánech
 • příklad
  • =DEGREES(ARCTG(A2))
  • arkustangens zadané hodnoty, výsledek převeden na stupně

Funkce COS

 • kosinus zadaného úhlu; předpokládá se úhel v radiánech, pro přepočet ze stupňů na radiány je možno použít funkci RADIANS
 • =COS(číslo)
 • parametry
  • číslo – úhel v radiánech
 • příklad
  • =COS(A1)
  • tangens úhlu uvedeného v radiánech v buňce A1
 • příklad
  • =COS(RADIANS(A2))
  • tangens úhlu uvedeného ve stupních v buňce A2

Funkce DEGREES

 • převod z radiánů na stupně
 • =DEGRESS(úhel)
 • parametry
  • úhel – úhel v radiánech
 • příklad
  • =DEGREES(A1)
  • převod hodnoty úhlu uvedeného v radiánech v buňce A1 na stupně

Funkce EXP

 • hodnota exponenciální funkce o základu e=2,718…
 • =EXP(číslo)
 • parametry
  • číslo – mocnitel
 • příklad
  • =EXP(A1)
  • základ umocněný na hodnotu z buňky A1

Funkce FAKTORIÁL

 • anglický název: FACT
 • faktoriál čísla
 • zadáme-li jako vstup desetinné číslo, tak bude zaokrouhleno dolů na nejbližší celé číslo
 • =FAKTORIÁL(číslo)
 • parametry
  • číslo – číslo, jehož faktoriál počítáme
 • příklad
  • =FAKTORIÁL(A1)
  • faktoriál čísla z buňky A1

Funkce LN

 • přirozený logaritmus čísla (o základu e=2,718…)
 • =LN(číslo)
 • parametry
  • číslo – číslo, jehož přirozený logaritmus počítáme
 • příklad
  • =LN(A1)
  • přirozený logaritmus čísla z buňky A1

Funkce LOG

 • anglický název: LOG10
 • dekadický (o základu 10) logaritmus čísla
 • =LOG(číslo)
 • parametry
  • číslo – číslo, jehož dekadický logaritmus počítáme
 • příklad
  • =LOG(A1)
  • dekadický logaritmus čísla z buňky A1

Funkce MOD

 • zbytek po celočíselném dělení
 • =MOD(číslo;dělitel)
 • parametry
  • číslo – dělenec
  • dělitel – dělitel
 • příklad
  • =MOD(A1;A2)
  • zbytek po dělení čísla A1 číslem z buňky A2

Funkce NÁHČÍSLO

 • anglický název: RAND
 • náhodné desetinné číslo v intervalu od 0 do 1; patří mezi tzv. volatilní funkce – přepočítává se při každé změně v sešitu
 • =NÁHČÍSLO()
 • parametry
  • funkce nemá žádné parametry
 • příklad
  • =NÁHČÍSLO()
  • náhodné desetinné číslo od 0 do 1

Funkce ODMOCNINA

 • anglický název: SQRT
 • druhá odmocnina čísla
 • =ODMOCNINA(číslo)
 • parametry
  • číslo – číslo, jehož druhou odmocninu hledáme
 • příklad
  • =ODMOCNINA(A1)
  • druhá odmocnina čísla z buňky A1

Funkce PI

 • Ludolfovo číslo (π, „pí“) s přesností na 15 číslic (3,14159265358979)
 • =PI()
 • parametry
  • funkce nemá žádné parametry
 • příklad
  • =PI()
  • hodnota Ludolfova čísla π

Funkce POWER

 • mocnina čísla
 • =POWER(číslo;exponent)
 • parametry
  • číslo – číslo, které umocňujeme
  • exponent – exponent
 • příklad
  • =POWER(A1;A2)
  • hodnota z buňka A1 umocněná na exponent z buňky A2

Funkce RADIANS

 • převod ze stupňů na radiány
 • =RADIANS(úhel)
 • parametry
  • úhel – úhel ve stupních
 • příklad
  • =RADIANS(A1)
  • převod hodnoty úhlu uvedeného ve stupních v buňce A1 na radiány

Funkce RANDBETWEEN

 • náhodné celé číslo ze zadaného intervalu; patří mezi tzv. volatilní funkce – přepočítává se při každé změně v sešitu
 • =RANDBETWEEN(dolní;horní)
 • parametry
  • dolní – dolní okraj intervalu
  • horní – horní okraj intervalu
 • příklad
  • =RANDBETWEEN(10;50)
  • náhodné celé číslo z intervalu od 10 do 50

Funkce SEQUENCE

 • generování matice s aritmetickou posloupnosti – např. řádku, sloupce nebo celé tabulky po sobě jdoucích čísel; výsledek vzorce zadaného v jedné buňce se sám přelije do dalších buněk
 • =SEQUENCE(řádky;sloupce;začátek;krok)
 • parametry
  • řádky – počet řádků
  • [sloupce] – počet sloupců, vých. = 1
  • [začátek] – první číslo, vých. = 1
  • [krok] – diference posloupnosti (rozdíl mezi hodnotami), vých. = 1
 • příklad
  • =SEQUENCE(10)
  • sloupec s hodnotami od 1 do 10
 • příklad=SEQUENCE(4;3;0;5)
  • čtyři řádky a tři sloupce s hodnotami začínající od 0 a postupně se zvedajících o 5

Funkce SIGN

 • vrátí znaménko čísla; u kladného čísla vrátí číslo 1, u záporného čísla vrátí číslo -1, u nuly číslo 0
 • =SIGN(číslo)
 • parametry
  • číslo – číslo, jehož znaménko zjišťujeme
 • příklad
  • =SIGN(A1)
  • znaménko čísla z buňky A1

Funkce SIN

 • sinus zadaného úhlu; předpokládá se úhel v radiánech, pro přepočet ze stupňů na radiány je možno použít funkci RADIANS
 • =SIN(číslo)
 • parametry
  • číslo – úhel v radiánech
 • příklad
  • =SIN(A1)
  • sinus úhlu uvedeného v radiánech v buňce A1
 • příklad
  • =SIN(RADIANS(A2))
  • sinus úhlu uvedeného ve stupních v buňce A2

Funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ

 • anglický název: SUMPRODUCT
 • součet součinů oblastí;
 • =SOUČIN.SKALÁRNÍ(pole1;pole2;pole3;…)
 • parametry
  • pole1, pole2, … – popisparametru
 • příklad
  • =SOUČIN.SKALÁRNÍ(A2:A5;B2:B5)
  • součet součinů cen z oblasti A2:A5 a počtu kusů z oblasti B2:B5 – tedy celková cena

Funkce TG

 • anglický název: TAN
 • tangens zadaného úhlu; předpokládá se úhel v radiánech, pro přepočet ze stupňů na radiány je možno použít funkci RADIANS
 • =TG(číslo)
 • parametry
  • číslo – úhel v radiánech
 • příklad
  • =TG(A1)
  • tangens úhlu uvedeného v radiánech v buňce A1
 • příklad
  • =TG(RADIANS(A2))
  • tangens úhlu uvedeného ve stupních v buňce A2

DALŠÍ MATEMATICKÉ FUNKCE

Představení dalších matematických funkcí je v přípravě.