Textové funkce

 • parametry uvedené v hranatých závorkách jsou nepovinné – vždy je uvedena i jejich výchozí hodnota
 • některé funkce nemusí být dostupné ve starších verzích Excelu
 • funkce jsou seřazeny abecedně podle svého českého názvu

Funkce BAHTTEXT

 • převede číslo do thajského zápisu
 • =BAHTTEXT(číslo)
 • parametry
  • číslo – převáděné číslo
 • příklad
  • =BAHTTEXT(A1)
  • převede číslo z buňky A1 do thajského zápisu

Funkce CONCAT

 • spojí zadané texty do jednoho textu
 • na rozdíl od funkce CONCATENATE je možné zadat jako parametr najednou celou oblast s texty
 • =CONCAT(text1;…)
 • parametry
  • text1, text2, … – spojované texty
 • příklad
  • =CONCAT(A1:A3)
  • spojí texty z buněk v oblasti A1 až A3

Funkce CONCATENATE

 • spojí zadané texty do jednoho textu
 • funkce je udržována pro zpětnou kompatibilitu, jako náhradu lze použít funkci CONCAT
 • =CONCATENATE(text1;text2;…)
 • parametry
  • text1, text2, … – spojované texty
 • příklad
  • =CONCATENATE(A1;A2;A3)
  • spojí texty z buněk A1, A2 a A3
 • příklad
  • =CONCATENATE(A1;” “ ;A2;” “;A3)
  • spojí texty z buněk A1, A2 a A3 a vloží mezi ně mezery

Funkce ČÁST

 • anglický název: MID
 • vrátí zadaný počet znaků zprostřed textu
 • =ČÁST(text;start;počet_znaků)
 • parametry
  • text – text ze kterého se budou brát znaky
  • start – od kterého znaku se má začít
  • počet_znaků – počet znaků, který se má vzít
 • příklad
  • =ČÁST(A1;4;3)
  • vezmi počínaje čtvrtým znakem celkem tři znaky z textu v buňce A1

Funkce DÉLKA

 • anglický název: LEN
 • zjistí délku textu
 • =DÉLKA(text)
 • parametry
  • text – text, jehož délka se bude zjišťovat
 • příklad
  • =DÉLKA(A1)
  • zjisti délku textu v buňce A1

Funkce DOSADIT

 • anglický název: SUBSTITUTE
 • nahradí v textu nalezený znak či řetězec jiným znakem či řetězcem
 • =DOSADIT(text;starý;nový;[instance])
 • parametry
  • text – text, ve kterém se bude nahrazovat
  • starý – co se bude nahrazovat
  • nový – čím se bude nahrazovat
  • [instance] – kolikátý výskyt se má nahrazovat (neurčím-li, tak se nahradí všechny výskyty)
 • příklad
  • =DOSADIT(A1;”.”;”-“)
  • nahraď v textu v buňce A1 všechny tečky pomlčkami
 • příklad
  • =DOSADIT(A1;”.”;”-“;1)
  • nahraď v textu v buňce A1 pouze první tečku pomlčkou

Funkce HLEDAT

 • anglický název: SEARCH
 • vrátí pozici hledaného znaku nebo řetězce, nerozlišuje malá a velká písmena
 • když znak či řetězec nenajde, tak vrátí chybu #HODNOTA!
 • =HLEDAT(co;kde;[start])
 • parametry
  • co – hledaný znak nebo řetězec
  • kde – text, ve kterém se bude hledat
  • [start] – počínaje kterým znakem se má hledat (vých. = od začátku)
 • příklad
  • =HLEDAT(“č”;A1)
  • najdi, na jaké pozici v texu v buňce A1 se nachází znak „č“ anebo „Č“

Funkce HODNOTA.NA.TEXT

 • anglický název: TEXT
 • převede číselnou hodnotou na text v zadaném formátu
 • číselná hodnota může být jak číslem, tak číslem uloženým jako text
 • lze použít i u datumů anebo časů
 • na vytvořenou hodnotu lze stále vzorcem odkazovat jako na číslo
 • =HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát)
 • parametry
  • hodnota – převáděná hodnota
  • formát – kód požadovaného formátu
 • příklad
  • =HODNOTA.NA.TEXT(A1;”# ##0,00 Kč”)
  • převede číslo z buňky A1 na text ve formátu měny

Funkce HODNOTA

 • anglický název: VALUE
 • převede číslo uložené jako text na číslo
 • =HODNOTA(text)
 • parametry
  • text – převáděná hodnota
 • příklad
  • =HODNOTA(A1)
  • převede číslo uložené jako text v buňce A1 na číslo

Funkce JE.NETEXT

 • anglický název: ISNONTEXT
 • zjistí, zdali je obsahem buňky jiná než textová hodnota
 • pokud je obsahem buňky jiná než textová hodnota, tak vrátí hodnotu PRAVDA, pokud ne, tak vrátí hodnotu NEPRAVDA
 • prázdná buňka je vyhodnocena jako PRAVDA, buňka, které byla vzorcem přiřazena prázdná hodnota (” “) je vyhodnocena jako NEPRAVDA
 • chybová hodnota je vyhodnocena jako PRAVDA
 • =JE.NETEXT(hodnota)
 • parametry
  • hodnota – testovaná hodnota
 • příklad
  • =JE.NETEXT(A1)
  • zjistí, zdali je obsahem buňky A1 text

Funkce JE.TEXT

 • anglický název: ISTEXT
 • zjistí, zdali je obsahem buňky text
 • pokud je obsahem buňky text, tak vrátí hodnotu PRAVDA, pokud ne, tak vrátí hodnotu NEPRAVDA
 • prázdná buňka je vyhodnocena jako NEPRAVDA, buňka, které byla vzorcem přiřazena prázdná hodnota (” “) je vyhodnocena jako PRAVDA
 • chybová hodnota je vyhodnocena jako NEPRAVDA
 • =JE.TEXT(hodnota)
 • parametry
  • hodnota – testovaná hodnota
 • příklad
  • =JE.TEXT(A1)
  • zjistí, zdali je obsahem buňky A1 text

Funkce KČ

 • anglický název: DOLLAR
 • převede číslo na text ve formátu měny
 • použije se výchozí symbol měny, tj. v českém Windows standardně symbol Kč
 • na vytvořenou hodnotu lze stále vzorcem odkazovat jako na číslo
 • =KČ(číslo;[desetiny])
 • parametry
  • číslo – převáděné číslo
  • [desetiny] – počet desetinných míst (vých. = 2)
 • příklad
  • =KČ(A1)
  • převede číslo na formát měny se dvěma desetinnými místy
 • příklad
  • =KČ(A1;0)
  • převede číslo na formát měny bez desetinných míst

Funkce KÓD

 • anglický název: CODE
 • k zadanému znaku vrátí číselný kód ze znakové sady ANSI (Windows-1252)
 • pokud zadáme řetězec, tak se bude hledat kód prvního znaku z tohoto řetězce
 • =KÓD(text)
 • parametry
  • text – znak, jehož číselný kód se hledá
 • příklad
  • =KÓD(A1)
  • najde číselný kód ze znakové sady ANSI ke znaku z buňky A1

Funkce MALÁ

 • anglický název: LOWER
 • změní všechna písmena v textu na malá
 • =MALÁ(text)
 • parametry
  • text – text, jehož písmena se budou měnit
 • příklad
  • =MALÁ(A1)
  • změní všechna písmena v textu z buňky A1 na malá

Funkce NAHRADIT

 • anglický název: REPLACE
 • nahradí v textu znak či řetězec na určité pozici jiným znakem či řetězcem
 • =NAHRADIT(starý;start;znaky;nový)
 • parametry
  • starý – text, ve kterém se bude nahrazovat
  • start – od kterého znaku se bude nahrazovat
  • znaky – kolik znaků se bude nahrazovat
  • nový – čím se bude nahrazovat
 • příklad
  • NAHRADIT(A1;4;3;”X”)
  • nahraď v textu v buňce A1 tři znaky od čtvrtého znaku znakem „X“

Funkce NAJÍT

 • anglický název: FIND
 • vrátí pozici hledaného znaku nebo řetězce, rozlišuje malá a velká písmena
 • když znak či řetězec nenajde, tak vrátí chybu #HODNOTA!
 • =NAJÍT(co;kde;[start])
 • parametry
  • co – hledaný znak nebo řetězec
  • kde – text, ve kterém se bude hledat
  • [start] – počínaje kterým znakem se má hledat (vých. = od začátku)
 • příklad
  • =NAJÍT(“Č”;A1)
  • najdi, na jaké pozici v texu v buňce A1 se nachází znak „Č“

Funkce NUMBERVALUE

 • převede číslo (obvykle číslo uložené jako text) zapsané v jiném jazykovém prostředí do aktuálního jazykového prostředí (tj. v českém Windows standardně do českého prostředí)
 • =NUMBERVALUE(text;[oddělovač_desetin];[oddělovač_skupin])
 • parametry
  • text – převáděná hodnota
  • [oddělovač_desetin] – oddělovač desetin použitý v převáděné hodnotě (vých. = oddělovač z aktuálního jazykového prostředí)
  • [oddělovač_skupin] – oddělovač tisíců použitý v převáděné hodnotě (vých. = oddělovač z aktuálního jazykového prostředí)
 • příklad
  • =NUMBERVALUE(A1;”.”;”,”)
  • převede číslo z buňky A1 z anglické formy zápisu (tečka jako oddělovač desetin, čárka jako oddělovač tisíců) do aktuálního jazykového prostředí

Funkce OPAKOVAT

 • anglický název: REPT
 • zopakuje znak či řetězec za sebou v určeném počtu
 • =OPAKOVAT(text;počet)
 • parametry
  • text – znak či řetězec, který se má opakovat
  • počet – požadovaný počet opakování
 • příklad
  • =OPAKOVAT(A1;4)
  • čtyřikrát zopakuje znak z buňky A1

Funkce PROČISTIT

 • anglický název: TRIM
 • odstraní z textu nadbytečné mezery
 • ponechá pouze jednotlivé mezery mezi slovy, odstraní mezery na začátku a na konci textu a více mezer mezi slovy zredukuje na jednu mezeru
 • =PROČISTIT(text)
 • parametry
  • text – text, který se bude čistit
 • příklad
  • =PROČISTIT(A1)
  • odstraní nadbytečné mezery z textu v buňce A1

Funkce STEJNÉ

 • anglický název: EXACT
 • zjistí, zdali se sobě dva texty rovnají anebo nerovnají, přičemž bere ohled na malá a velká písmena
 • pokud se texty rovnají, tak vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se nerovnají, tak vrátí hodnotu NEPRAVDA
 • =STEJNÉ(text1;text2)
 • parametry
  • text1 – první porovnávaný text
  • text2 – druhý porovnávaný text
 • příklad
  • =STEJNÉ(A1;A2)
  • zjistí, zdali se text v buňce A1 rovná textu v buňce A2

Funkce T

 • zjistí, zdali je obsahem buňky text
 • pokud je obsahem buňky text, tak vrátí tento samotný text, pokud ne, tak vrátí prázdnou hodnotu
 • =T(hodnota)
 • parametry
  • hodnota – testovaná hodnota
 • příklad
  • =T(A1)
  • zjistí, zdali je obsahem buňky A1 text a podle toho ho buď zobrazí anebo vrátí prázdnou hodnotu

Funkce TEXTJOIN

 • spojí zadané texty do jednoho textu a vloží mezi ně zadaný oddělovač
 • =TEXTJOIN(oddělovač;ignorovat_prázdné;text1;…)
 • parametry
  • oddělovač – znak či řetězec, který se má vložit mezi spojované texty
  • ignorovat_prázdné – určuje, zdali se mají přeskakovat případné prázdné buňky v zadané oblasti (volba PRAVDA) anebo se přeskakovat nemají (volba NEPRAVDA), pokud se v oblasti prázdné buňky nacházejí a řekne se, že se přeskakovat nemají, tak dojde ke spojení více oddělovačů za sebou
  • text1, text2, … – spojované texty
 • příklad
  • =TEXTJOIN(“-“;PRAVDA;A1:A3)
  • spojí texty z buněk v oblasti A1 až A3 a vloží mezi ně znak pomlčky

Funkce UNICODE

 • k zadanému znaku vrátí číselný kód ze znakové sady UNICODE
 • pokud zadáme řetězec, tak se bude hledat kód prvního znaku z tohoto řetězce
 • =UNICODE(text)
 • parametry
  • text – znak, jehož číselný kód se hledá
 • příklad
  • =UNICODE(A1)
  • najde číselný kód ze znakové sady UNICODE ke znaku z buňky A1

Funkce UNICHAR

 • k zadanému číslu z intervalu vrátí znak ze znakové sady UNICODE
 • =UNICHAR(číslo)
 • parametry
  • číslo – číselný kód požadovaného znaku
 • příklad
  • =UNICHAR(A1)
  • najde kód ze znakové sady ANSI odpovídající číslu z buňky A1

Funkce VELKÁ

 • anglický název: UPPER
 • změní všechna písmena v textu na velká
 • =VELKÁ(text)
 • parametry
  • text – text, jehož písmena se budou měnit
 • příklad
  • =VELKÁ(A1)
  • změní všechna písmena v textu z buňky A1 na velká

Funkce VELKÁ2

 • anglický název: PROPER
 • změní všechna počáteční písmena slov na velká a ostatní na malá
 • =VELKÁ2(text)
 • parametry
  • text – text, jehož písmena se budou měnit
 • příklad
  • =VELKÁ2(A1)
  • změní všechna počáteční písmena slov v textu z buňky A1 na velká a ostatní písmena na malá

Funkce VYČISTIT

 • anglický název: CLEAN
 • odstraní z textu netisknutelné znaky (např. znak pevného zalomení textu)
 • =VYČISTIT(text)
 • parametry
  • text – text, který se bude čistit
 • příklad
  • =VYČISTIT(A1)
  • odstraní netisknutelné znaky z textu v buňce A1

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.TEXT

 • anglický název: FIXED
 • zaokrouhlí číslo a převede ho na text
 • =ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(číslo;[desetiny];[bez_čárky])
 • parametry
  • číslo – převáděné číslo
  • [desetiny] – počet desetinných míst, na který se má provést zaokrouhlení a současně naformátování (vých. = 2), při zadání záporného čísla zaokrouhluje vpravo od desetinné čárky
  • [bez_čárky] – pokud se zadá hodnota PRAVDA, tak se ve výsledku nepoužije oddělovač desetin (v českém Windows standardně mezera), pokud se zadá hodnota NEPRAVDA, tak se oddělovač desetin použije (vých. = NEPRAVDA)
 • příklad
  • =ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(A1)
  • zaokrouhlí číslo z buňky A1 na dvě desetinná místa a výsledek převede na text
 • příklad
  • =ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(A1;0;PRAVDA)
  • zaokrouhlí číslo z buňky A1 na celé číslo a výsledek převede na text bez použití oddělovače tisíců

Funkce ZLEVA

 • ve starších verzích se funkce nazývala VLEVO
 • anglický název: LEFT
 • vrátí zadaný počet znaků od začátku textu
 • =ZLEVA(text;[znaky])
 • parametry
  • text – text ze kterého se budou brát znaky
  • [znaky] – počet znaků, který se má vzít (vých. = 1)
 • příklad
  • =ZLEVA(A1;3)
  • vezmi první tři znaky z textu v buňce A1

Funkce ZNAK

 • anglický název: CHAR
 • k zadanému číslu z intervalu 1 až 255 vrátí znak ze znakové sady ANSI (Windows-1252)
 • =ZNAK(kód)
 • parametry
  • kód – číselný kód požadovaného znaku
 • příklad
  • =ZNAK(A1)
  • najde kód ze znakové sady ANSI odpovídající číslu z buňky A1

Funkce ZPRAVA

 • ve starších verzích se funkce nazývala VPRAVO
 • anglický název: RIGHT
 • vrátí zadaný počet znaků od konce textu
 • =ZPRAVA(text;[znaky])
 • parametry
  • text – text ze kterého se budou brát znaky
  • [znaky] – počet znaků, který se má vzít (vých. = 1)
 • příklad
  • =ZPRAVA(A1;5)
  • vezmi prvních pět znaků z textu v buňce A1